Terms of use

GELIEVE DEZE TERMS OF USE ZORGVULDIG TE LEZEN. DOOR “AKKOORD” AAN TE VINKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE TERMS OF USEOVEREENKOMST.

Deze Terms of Use is een app-licentie- en systeemabonnementovereenkomst (inclusief een aanvaardbaar gebruikbeleid) (deze “Terms of Use”). De Terms of Use zijn een juridisch bindend contract tussen Wandersport Vlaanderen VZW, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 11 bus 3, 9990 Maldegem, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0643.481.073 (“Provider”), en een individuele eindgebruiker van JUP, zoals hieronder gedefinieerd (“U”, “Uw”). Provider biedt de JUP-app (“JUP”) aan. U stemt ermee in dat wanneer u JUP opent of gebruikt, u dit doet onderworpen aan deze Terms of Use.

OPEN JUP NIET OF GEBRUIK HET NIET ALS U NIET WILT OF NIET IN STAAT BENT OM U AAN DEZE TERMS OF USE TE HOUDEN.

Deze Terms of Use zijn van kracht vanaf de datum waarop u op “Akkoord” aanvinkt (de “Ingangsdatum”).

1. HET GEBRUIK VAN JUP

1.1 Door gebruik te maken van deze app verklaart en garandeert u ons het volgende: : (i) u bent 13 jaar of ouder; of (ii) indien u of uw kind jonger is dan 13 jaar, heeft u of uw kind toestemming verkregen van de ouder(s) of voogd(en) via uw of uw kind’s school voor het verzamelen van de persoonlijke informatie die nodig is voor registratie en gebruik van JUP.

1.2 Aanpassingen aan JUP. Provider kan op elk moment de functies en mogelijkheden van JUP aanpassen.

2. DE JUP APP

2.1 Licentie. Provider verleent hierbij aan u een niet-exclusieve licentie om één kopie van de JUP app (zoals hieronder gedefinieerd) te reproduceren en te gebruiken op uw mobiele apparaat mits u voldoet aan de beperkingen zoals uiteengezet in sectie 2.2 (Beperkingen op software-rechten) hieronder. De licentie in de voorgaande zin omvat geen gebruik door derden en u zult dergelijk gebruik niet toestaan. Provider verleent de licentie in deze sectie 2.1 op basis van het auteursrecht en, uitsluitend voor zover noodzakelijk om dergelijke rechten uit te oefenen, op basis van andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. (De “JUP App” verwijst naar de downloadbare applicatie van Provider.

2.2 Beperkingen op software-rechten. Kopieën van de JUP app die worden gemaakt of overgedragen in overeenstemming met deze Terms of Use worden in licentie gegeven, niet verkocht, en u verkrijgt geen eigendomsrecht of eigendomstitel op een kopie of op de JUP app zelf. Bovendien verkrijgt u geen rechten op de JUP app anders dan die specifiek worden verleend in Sectie 2.1 hierboven. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, mag u het volgende niet doen: (a) de JUP app wijzigen, afgeleide werken maken, verspreiden, openbaar tonen, openbaar uitvoeren of sublicentiëren; (b) de JUP app op enige manier gebruiken die verboden is in Sectie 5.1 hieronder; of (c) reverse engineering toepassen, decompileren, deassembleren of op enige andere wijze proberen de broncode van de JUP app af te leiden.

3. PRIVACY

3.1 Privacy Policy & Compliance. U erkent het privacybeleid van Provider zoals terug te vinden is in de app, en u erkent en stemt ermee in dat niets in deze Terms of Use de bevoegdheid van Provider beperkt om dergelijk privacybeleid te wijzigen. Als Provider een verzoek ontvangt met betrekking tot uw inhoud, zoals het “recht om te weten”, verwijdering, “recht om vergeten te worden” of een vergelijkbaar verzoek, kan Provider reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Niets in deze Terms of Use belet Provider om rechten of verweermiddelen in te roepen die zij onder de toepasselijke wetgeving heeft met betrekking tot dergelijke verzoeken.

4. GEBRUIKERS VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN

4.1 Beleid inzake aanvaardbaar gebruik. Provider vereist dat alle gebruikers van JUP zich respectvol gedragen ten opzichte van anderen. In het bijzonder dient u zich te houden aan de volgende regels bij het gebruik van JUP:

1) Ongepast gedrag: Val geen personen of andere entiteiten lastig, bedreig hen niet en belaster hen niet. Neem geen contact op met personen die hebben aangegeven geen verdere contacten te willen. Verspreid geen pornografisch, obsceen of aanstootgevend materiaal. Maak geen gebruik van etnische of religieuze beledigingen tegen een persoon of groep.

2) Privacy: Schend de privacyrechten van geen enkel persoon. Werk niet mee aan of vergemakkelijk identiteitsdiefstal. Verzamel of openbaar geen persoonlijke informatie zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene. “Persoonlijke informatie” verwijst naar informatie die een individuele persoon of huishouden identificeert, gerelateerd is aan, beschrijft, redelijkerwijs kan worden geassocieerd met, of direct of indirect gekoppeld kan worden aan een individuele persoon of huishouden.

3) Intellectueel eigendom: Schend geen auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit.

4) Hacken, virussen en netwerkaanvallen: Probeer geen ongeoorloofde toegang te krijgen tot computers of communicatiesystemen. Probeer geen beveiligingssysteem binnen te dringen of uit te schakelen. Verspreid opzettelijk geen computervirus, voer geen denial of service-aanval uit of probeer op geen enkele andere manier de werking van een computer, communicatiesysteem of website te verstoren. Probeer geen toegang te verkrijgen tot accounts van andere gebruikers van JUP of deze op andere wijze te verstoren.

5) Spam: Stuur geen ongevraagde bulk-e-mails (“Spam”) en verkoop of promoot geen product of dienst die wordt geadverteerd door of in verband wordt gebracht met Spam. Werk niet mee aan het verspreiden van Spam op welke manier dan ook.

6)Fraude: Doe geen frauduleuze aanbiedingen om producten, diensten of investeringen te kopen of te verkopen. Misleid niemand over de details of aard van een commerciële transactie. Pleeg op geen enkele andere manier fraude.

7)Wetsovertredingen: Overtreed geen enkele wet. Daarnaast mag u niet: (a) JUP wachtwoorden of andere inloggegevens aan derden verstrekken; (b) niet-publieke JUP  inhoud delen met derden; (c) toegang verkrijgen tot JUP om een concurrerend product of dienst te ontwikkelen, om een product te bouwen dat gebruikmaakt van vergelijkbare ideeën, functies, mogelijkheden of grafische elementen als de JUP app, of om ideeën, functies, mogelijkheden of grafische elementen van JUP te kopiëren; of (d) betrokken zijn bij web scraping of data scraping op of gerelateerd aan JUP, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen van informatie via software die menselijke activiteit simuleert, of via een bot of webcrawler.

4.2 Gevolgen van overtreding. U stemt ermee in om te voldoen aan artikel 4.1 van de Provider. Indien Provider vermoedt dat u de vereisten van 4.1 heeft overtreden, kan Provider uw toegang tot JUP opschorten zonder voorafgaande kennisgeving, naast andere remedies waarover Provider beschikt. Provider is niet verplicht om stappen te ondernemen tegen u, andere gebruikers van de JUP app of andere derden wegens overtreding van deze Terms of Use, maar Provider is vrij om dergelijke acties te ondernemen indien zij dit nodig acht.

4.3 Ongeoorloofde toegang. U stemt ermee in redelijke maatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot de JUP app te voorkomen, waaronder het beschermen van uw wachtwoorden en andere inloggegevens. U dient de Provider onmiddellijk op de hoogte te stellen als u op de hoogte bent van of vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik van de JUP app of een beveiligingsinbreuk.

4.4 Toegang tot JUP. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor: (a) uw gebruik van de JUP app, inclusief ongeoorloofd gedrag via uw account en gedrag dat in strijd zou zijn met artikel 4.1 of de vereisten van deze Terms of Use; en (b) elk gebruik van de JUP app via uw account of wachtwoorden, zowel geautoriseerd als ongeautoriseerd.

5. IP & FEEDBACK

5.1 IP rechten JUP. Provider behoudt alle rechten, titel en belangen in de JUP app, inclusief maar niet beperkt tot de software die wordt gebruikt om de JUP app te bieden, en alle grafische elementen, gebruikersinterfaces, logo’s en handelsmerken die via JUP worden gereproduceerd. Deze Terms of Use verlenen u geen intellectuele eigendomslicentie of rechten op de JUP app of een van de onderdelen ervan, behalve in de beperkte mate waarin deze Terms of Use specifiek uw licentierechten voor de JUP App bepalen. U erkent dat JUP en de componenten ervan beschermd worden door auteursrecht en andere wetten.

6. DISCLAIMERS

6.1 U stemt ermee in dat de provider garandeert dat JUP  gedurende een periode zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving materieel zal functioneren zoals beschreven in de handleiding. Niettegenstaande het voorgaande aanvaardt u JUP “AS IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR”, zonder verdere vertegenwoordiging of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of enige impliciete garantie voortvloeiend uit wetgeving, handelswijze, uitvoering, of handelsgebruik. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande: (a) heeft de provider geen verplichting om u te vrijwaren of te verdedigen tegen claims met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendom; (b) de provider verklaart niet en garandeert niet dat de JUP app zonder onderbreking of fout zal functioneren; en (c) de provider verklaart niet en garandeert niet dat JUP beveiligd is tegen hacking of andere ongeoorloofde inbraak of dat uw inhoud privé of veilig blijft.

6.2 Interacties met andere gebruikers. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw transacties of andere interacties via JUP. U erkent dat de provider geen aansprakelijkheid heeft voor dergelijke interacties. De provider kan het toezicht houden op of betrokken raken bij geschillen tussen u en andere gebruikers van JUP, maar is hiertoe niet verplicht.

6.3 Third Party sites. U begrijpt dat de JUP app mogelijk links naar websites van derden, applicaties of functies bevat of naar u stuurt die niet eigendom zijn van of worden gecontroleerd door de provider (“Websites van derden”) en dat links naar websites van derden ook kunnen verschijnen in de inhoud die beschikbaar is voor u via de JUP app. Via websites van derden heeft u mogelijk toegang tot inhoud van derden die de provider niet controleert en/of uw inhoud met anderen deelt. U BEZOEKT WEBSITES VAN DERDEN VOLLEDIG OP EIGEN RISICO EN DE PROVIDER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT WEBSITES VAN DERDEN EN/OF INHOUD VAN DERDEN.

7. VRIJWARING.

U stemt ermee in Provider en de Provider Associates (zoals hieronder gedefinieerd) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke “Vrijwaringsvordering”, wat betekent elke vordering, rechtszaak of procedure van derden die voortvloeit uit, verband houdt met of beweert: (a) inbreuk op of schending van intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of publiciteitsrechten van derden door content die via de JUP app vanuit uw account wordt ingediend of verzonden, inclusief zonder beperking uw content; en (b) vorderingen dat het gebruik van JUP via uw account een derde partij lastigvalt, belastert of bedriegt, inbreuk maakt op of onrechtmatig gebruik maakt van auteursrecht, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, of in strijd is met enige andere wet of beperking met betrekking tot elektronische reclame. Uw verplichtingen zoals uiteengezet in dit artikel 7 omvatten het behouden en betalen van advocaten en het betalen van gerechtskosten, evenals het schikken op uw kosten en het betalen van vonnissen. Provider heeft het recht, redelijkerwijs uitgeoefend, om een ​​schikking of compromis te weigeren dat vereist dat zij schuld of aansprakelijkheid erkent of haar onderwerpt aan enige doorlopende positieve verplichtingen. (De “Provider Associates” zijn de functionarissen, directeuren, aandeelhouders, moedermaatschappijen, dochterondernemingen, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van Provider.)

8. LIMITATION OF LIABILITY

8.1 IN GEEN GEVAL ZAL PROVIDER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEDERFDE WINSTEN OF VERLIES VAN BEDRIJF OF VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE SCHADE, SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF STRAFSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE TERMS OF USE.

9. TERMIJN EN BEËINDIGING

9.1 Termijn. De termijn van deze Terms of Use (de “Termijn”) gaat in op de Ingangsdatum en blijft van kracht totdat deze door u of Provider wordt beëindigd.

9.2 Beëindiging. Elke partij kan deze Terms of Use om welke reden dan ook en op elk moment beëindigen. U kunt deze Terms of Use beëindigen door uw account te verwijderen. Provider kan deze Terms of Use beëindigen door u schriftelijk op de hoogte te stellen, inclusief, maar niet beperkt tot, een melding naar uw mobiel apparaat.

9.3 Gevolgen van beëindiging. Bij beëindiging van deze Terms of Use dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de JUP app. De volgende bepalingen blijven van kracht na beëindiging van deze Terms of Use: Artikel 5 (IP en Feedback), Artikel 6 (Disclaimer), Artikel 7 (Indemnificatie), Artikel 8 (Aansprakelijkheidsbeperking) en Artikel 10 (Overige bepalingen); en elke andere bepaling van deze Terms of USe die moet blijven bestaan om haar essentiële doel te vervullen.

10. Overige bepalingen

10.1 Onafhankelijke contractanten. De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Geen van beide partijen is de vertegenwoordiger van de andere partij, en geen van beide mag namens de andere partij verplichtingen aangaan.

10.2 Kennisgevingen & inbreuken. Provider kan kennisgevingen aan u sturen per e-mail of via een andere melding naar uw mobiele apparaat op het e-mailadres of mobiele nummer dat u hebt verstrekt, en dergelijke kennisgevingen worden geacht 24 uur na verzending te zijn ontvangen. U kunt kennisgevingen volgens deze Terms of Use aan Provider sturen per e-mail naar jup@banzai-studios.com, en dergelijke kennisgevingen worden geacht 72 uur na verzending te zijn ontvangen.

10.3 Overdracht en opvolgers. U mag deze Terms of Use of enige van uw rechten of verplichtingen onder deze Terms of Use niet overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Provider. Behoudens hetgeen verboden is in deze Sectie 10.3, zullen deze Terms of Use bindend zijn voor en ten goede komen aan de respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden van de partijen.

10.4 Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, doen de partijen hierbij afstand van enige wettelijke bepaling die enige bepaling van deze Terms of Use ongeldig zou maken of anderszins niet-afdwingbaar zou maken. In het geval dat een bepaling van deze Terms of Use ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling worden geïnterpreteerd om haar beoogde doel zo veel mogelijk te vervullen binnen de grenzen van het toepasselijke recht, en de overige bepalingen van deze Terms of Use blijven volledig van kracht.

10.5 Geen van beide partijen wordt geacht afstand te hebben gedaan van enig recht krachtens deze Terms of Use door verloop van tijd of door enige verklaring of vertegenwoordiging anders dan door een bevoegde vertegenwoordiger in een uitdrukkelijke schriftelijke afstand. Geen afstand van een schending van deze Terms of Use zal een afstand van enige andere schending van Terms of Use vormen.

10.6 Toepaselijk recht & jurisdictie: Deze Terms of Use zullen uitsluitend worden beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, en er zal geen gevolg worden gegeven aan enige andere keuze van toepasselijk recht of regels of bepalingen inzake conflicterende rechtspraak (hetzij Belgisch, buitenlands of internationaal).

10.7 Overmacht. Geen enkele vertraging, tekortkoming of nalatigheid zal worden beschouwd als een schending van deze Terms of Use voor zover deze wordt veroorzaakt door epidemieën, oorlogen, terrorisme, orkanen, aardbevingen, andere natuurrampen, stakingen of andere arbeidsgeschillen, rellen of andere vormen van burgerlijke onrust, embargo’s, overheidsbevelen in reactie op een van bovengenoemde zaken, of andere oorzaken buiten de redelijke controle van de uitvoerende partij.

10.8 De Volledige Overeenkomst. Deze Terms of Use vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke afspraken, onderhandelingen en discussies met betrekking tot het onderwerp ervan. Geen van beide partijen heeft vertrouwd op dergelijke eerdere of gelijktijdige communicatie.

10.9 Wijzigingen/aanpassingen. Provider kan deze Terms of Use van tijd tot tijd wijzigen door een gewijzigde versie op JUP te plaatsen en u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Een dergelijke wijziging wordt geacht te zijn aanvaard en treedt in werking 30 dagen na de kennisgeving (de “Voorgestelde Wijzigingsdatum”), tenzij u Provider eerst schriftelijk op de hoogte stelt van de afwijzing van de wijziging. In geval van een dergelijke afwijzing zullen deze Terms of Use gedurende 30 dagen na de voorgestelde wijzigingsdatum van kracht blijven volgens de oorspronkelijke bepalingen (tenzij u of Provider deze Terms of Use eerst beëindigt overeenkomstig Artikel 9, Termijn en Beëindiging). Uw voortgezet gebruik van JUP na de ingangsdatum van een wijziging bevestigt uw instemming met de wijziging. Deze Terms of Use kunnen niet op andere wijze worden gewijzigd, behalve via een schriftelijke overeenkomst tussen gemachtigde vertegenwoordigers van elke partij. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van deze Sectie 10.9 kan Provider het beleid inzake aanvaardbaar gebruik te allen tijde wijzigen door een nieuwe versie op de JUP app te plaatsen, en een dergelijke nieuwe versie treedt in werking op de datum van plaatsing. Indien een dergelijke wijziging uw rechten of bescherming aanzienlijk vermindert, is kennisgeving en instemming onderworpen aan de hierboven vermelde vereisten in deze Sectie 10.9.