Privacy Policy

Bij Wandelsport Vlaanderen VZW, met ondernemingsnummer 0643.481.073 en adres Industrielaan 11 bus 3, 9990 Maldegem, is de privacy van bezoekers een van onze belangrijkste prioriteiten. Dit geldt ook voor de gebruikers van de JUP-app. Deze privacy policy bevat het soort informatie dat wordt verzameld en vastgelegd door Wandelsport Vlaanderen VZW, en hoe we het gebruiken.

Deze Privacy Policy bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Wandelsport Vlaanderen VZW verzamelt, alsook over de wijze waarop Wandelsport Vlaanderen VZW deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Wandelsport Vlaanderen VZW wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten;

 1. de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 2. de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en;
 3. andere toepasselijke bijzondere wetsbepalingen inzake gegevensbescherming.

Indien u nog verdere vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@wandelsport.be.

Deze privacy policy is uitsluitend van toepassing op de gebruikers van onze app met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen in JUP. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline wordt verzameld of via kanalen anders dan onze app.

Toestemming

Het gebruik van onze app impliceert uw expliciete goedkeuring (door het verstrekken van uw persoonlijke informatie of het geven van toestemming) van de Privayc Policy en bijgevolg hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Informatie die we verzamelen

JUP verzameld volgende persoonsgegevens wanneer de gebruiker zijn account aanmaakt:

 • Naam
 • Geslacht
 • Leeftijd (geboortedatum)
 • Lengte
 • Gewicht
 • Doel dagelijkse stappen

Zonder de verwerking van deze gegevens kunnen we het optimaal functioneren van de app niet garanderen.

Op welke manier we uw informatie verzamelen

Wij verwerken de bovenstaande gegevens met als doel het bieden van de volledige functionaliteit van de app. Wij zullen deze gegevens nooit voor enig ander doel gebruiken dan hetgeen eerder is vermeld.

Bewaartermijn

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door naleving van een andere wettelijke verplichting, zal Wandelsport Vlaanderen VZW uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de periode die nodig is om het betreffende doel te bereiken en te vervullen.

Delen van gegevens

Wandelsport Vlaanderen VZW zal uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering en optimalisatie van de overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan softwareleveranciers, cloudpartners en dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat Wandelsport Vlaanderen VZW uw persoonlijke gegevens bekendmaakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy

Niettegenstaande het voorgaande is het echter mogelijk dat Wandelsport Vlaanderen VZW uw persoonlijke gegevens bekendmaakt:

 • Aan bevoegde autoriteiten (i) indien Wandelsport Vlaanderen VZW hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van juridische of toekomstige juridische procedures, en (ii) ter bescherming en verdediging van onze rechten.
 • Indien Wandelsport Vlaanderen VZW of het merendeel van haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonlijke gegevens – die Wandelsport Vlaanderen VZW heeft verzameld – een van de overgedragen activa zullen zijn.

In alle andere gevallen zal Wandelsport Vlaanderen VZW uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derden, tenzij (i) uw toestemming hiervoor is verkregen en (ii) Wandelsport Vlaanderen VZW een gegevensverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met de betreffende derde partij, die de nodige garanties bevat met betrekking tot de vertrouwelijkheid en naleving van privacy met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Uw rechten binnen de GDPR

We willen er zeker van zijn dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten binnen de GDPR. Iedere gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang – U heeft het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. We kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze dienst.

Het recht op rectificatie – U heeft het recht om te verzoeken dat wij onjuiste informatie corrigeren. U heeft ook het recht om te verzoeken dat wij de informatie aanvullen die volgens u onvolledig is.

Het recht op verwijdering – U heeft het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op beperking van de verwerking – U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U heeft het recht om te verzoeken dat wij de gegevens die we hebben verzameld overdragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.

Als u een verzoek indient, hebben we 30 dagen de tijd om te reageren. Als u gebruik wilt maken van uw privacyrechten, neem dan contact op via info@wandelsport.be.

Informatie van kinderen

Een ander aspect van onze prioriteit is het bieden van bescherming voor kinderen bij het gebruik van JUP. We moedigen ouders en voogden aan om toezicht te houden, deel te nemen aan en/of online activiteiten te monitoren en te begeleiden.

Door gebruik te maken van deze app verklaart en garandeert u ons het volgende: (i) u bent 13 jaar of ouder; of (ii) indien u of uw kind jonger is dan 13 jaar, heeft u of uw kind toestemming verkregen van de ouder(s) of voogd(en) via uw of uw kind’s school voor het verzamelen van de persoonlijke informatie die nodig is voor registratie en gebruik van JUP.

Update Privacy Policy

Wandelsport Vlaanderen VZW is gerechtigd om deze Privacy Policy te updaten door een nieuwe versie op app te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Privacy Policy te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Wandelsport Vlaanderen VZW deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Wandelsport Vlaanderen VZW uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dit kan de toezichthoudende autoriteit zijn van (i) uw gewoonlijke verblijfplaats, (ii) uw werkplek of (iii) de locatie van de beweerde inbreuk op de Privacy Wetgeving. De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België
  Tel.: +32 (0)2/ 274 48 00
  E-mail: contact@apd-gba.be